công ty cao việt cường - bảng giá 2013
Mã số Hình ảnh Model Range Size Selling Delivery Time Brands Group
P00238 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, -/+500mmH2O/mBar -/+500mmH2O/mBar 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00237 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, -2500mmH2O/mBar-0 -2500mmH2O/mBar-0 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00236 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, -2000mmH2O/mBar-0 -2000mmH2O/mBar-0 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00235 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, -1000mmH2O/mBar-0 -1000mmH2O/mBar-0 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00234 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, -600mmH2O/mBar-0 -600mmH2O/mBar-0 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00233 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, -500mmH2O/mBar-0 -500mmH2O/mBar-0 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00232 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, -250mmH2O/mBar-0 -250mmH2O/mBar-0 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00231 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, 0-6000mmH2O/mBar 0-6000mmH2O/mBar 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00230 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, 0-4000mmH2O/mBar 0-4000mmH2O/mBar 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00229 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, 0-2500mmH2O/mBar 0-2500mmH2O/mBar 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00228 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, 0-2000mmH2O/mBar 0-2000mmH2O/mBar 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00227 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, 0-1600mmH2O/mBar 0-1600mmH2O/mBar 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00226 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, 0-1000mmH2O/mBar 0-1000mmH2O/mBar 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00225 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, 0-600mmH2O/mBar 0-600mmH2O/mBar 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00224 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, 0-250mmH2O/mBar 0-250mmH2O/mBar 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00223 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, 0-160mmH2O/mBar 0-160mmH2O/mBar 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00222 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, -15KPA-0 -15KPA-0 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00220 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, -2.5KPA-0 -2.5KPA-0 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00219 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, 0-30KPA 0-30KPA 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00218 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, 0-10KPA 0-10KPA 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure